top of page

Disclaimer

Algemeen

AUHL streeft ernaar dat alle informatie op haar website zo zorgvuldig en volledig mogelijk is opgesteld en zo juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is op basis van de huidige stand van kennis. Daarvoor doet 'Leraar in Limburg' alle mogelijke inspanningen. Desondanks kan AUHL niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op haar website ten alle tijde volledig, juist of bijgewerkt is. Indien nodig, kan AUHL de informatie op haar website eenzijdig aanpassen en/of aanvullen.

 

De inhoud van elke webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt AUHL niet. De publicatie van officiële teksten zoals bv. wetteksten, decreten, … heeft geen officieel karakter.

Namen en beroepen bij de quotes zijn omwille van privacyredenen veranderd en elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval. Om de privacy van de personen te beschermen werd er gebruik gemaakt van stockfoto’s. AUHL doet het nodige om haar verplichtingen conform de GDPR na te leven.

 

Op of via deze website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. AUHLkan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud en/of de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden.  AUHL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

AUHL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersyste(e)m(en).

 

Als de informatie op deze website onjuistheden vertoont, zal AUHL al het mogelijke doen om deze zo snel mogelijk weg te werken. Indien u onjuistheden vaststelt tijdens uw bezoek, kan u contact opnemen met de beheerder van de website info@auhl.be. 'AUHL doet voorts ook al het mogelijke om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. AUHL kan echter niet garanderen dat de website nooit onderhevig zal zijn aan onderbrekingen en andere technische problemen.

Auteursrechtenclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het afdrukken van deze teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik. Verspreiding ervan kan enkel na toestemming van AUHL'. Zonder die toestemming is elk niet-privégebruik verboden.

Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, verboden is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan AUHL houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

 

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (België), afdeling Hasselt, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Ons cookiebeleid

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo hebt u technische cookies (bv. bij taalinstellingen, voorkeursinstellingen ...), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw bezoek- en klikgedrag op de website gaan volgen en bijhouden).

Cookies helpen om uw bezoek aan onze website te optimaliseren en u de best mogelijke gebruikservaring te bieden, om technische keuzes te herinneren (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief …). Wanneer u onze website op een ander moment weer bezoekt, kan de informatie die in de cookie zit opgeslagen weer door onze servers worden uitgelezen.

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons:

 • om eventuele fouten identificeren;

 • zodat u bepaalde instellingen tijdens en tussen bezoeken aan onze website slechts eenmalig hoeft te maken;

 • zodat u bepaalde pagina’s kunt delen via sociale media zoals Facebook en Twitter;

 • om de site te optimaliseren en de ervan inhoud verbeteren.

 

Als u onze website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

 

Welke cookies gebruikt deze website?

AUHL gebruikt onder andere volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de inhoud van de website up-to-date gehouden wordt en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden als men op de website van AUHL wil surfen.  

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en aangenamer gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Deze cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het aanmelden als AUHL-gebruiker op de website. Met behulp van deze cookie wordt u tijdens de duur van uw bezoek aan de website herkend als aangemelde gebruiker en moet u niet op iedere pagina opnieuw aanmelden.

Dit zijn tijdelijke cookies en worden verwijderd wanneer de browser gesloten wordt. 

Google Analytics

Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Doel van deze tracking cookies is nagaan hoeveel bezoekers onze website bezoeken en hoe deze bezoekers onze website gebruiken met het oog op de verbetering van onze diensten en online portalen.

Deze cookies identificeren u niet als een individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld, ook IP-adressen worden geanonimiseerd .

Sociale Media (externe cookies)

Op nieuwsberichten toont AUHL sociale media ‘buttons’ die geladen worden met behulp van een aantal cookies. Deze buttons laten u als gebruiker toe om deze berichten verder te verspreiden via uw persoonlijke sociale media kanaal. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Cookies voor marketingdoeleinden:

De meeste cookies voor marketingdoeleinden volgen gebruikers via het IP-adres over websites heen en kunnen op die manier mogelijk sommige persoonlijke gegevens verzamelen.

Het doel van deze cookies is het beter afstemmen van advertenties op interesses en behoeften van de bezoekers. 

Targetting cookies

Deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van onze SEA campagnes. SEA staat voor Search Engine Advertising, hiermee wordt het betaald adverteren in de zoekmachine bedoeld.

Facebook targetting – adverteren via Facebook

Deze cookies worden gebruikt om relevante boodschappen te tonen aan specifieke, mogelijk geïnteresseerde, gebruikers.

Kan u cookies vermijden of verwijderen

Als u wil vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kan u dat instellen via de internetopties van uw browser. Bij de tab ‘privacy’ kan u specifiëren welke cookies u al dan niet wenst te ontvangen.

Cookies verwijderen kan u ook via de internetopties van uw browser en dit via ‘browsergeschiedenis verwijderen’.

AUHL gebruikt cookies om statistieken bij te houden en zo uw bezoek aan onze website te verbeteren en te vergemakkelijken. Het is daarom aangeraden om cookies ingeschakeld te houden in uw browser.

Meer info op www.aboutcookies.org

Deze Cookie Policy kan gewijzigd worden zonder dat bezoekers daar uitdrukkelijk van verwittigd wordt.

Met vragen kan u terecht bij info@auhl.be

Ons privacybeleid

'

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT-HOGESCHOLEN LIMBURG VZW, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 42, ondernemingsnummer 0860.773.545, 011 26 80 34, www.auhl.be, info@auhl.be, hierna genoemd “AUHL”, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel. 

 

In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen. 

 

AUHL volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’. 

Voorts zal AUHL er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Zo kan AUHL als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.d. verzamelen.

 

Beheer van gegevens

 

AUHL zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel AUHL als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal AUHL er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

 

Voorts zal AUHL er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier tracht AUHL een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

 

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan AUHL te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal AUHL de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

 

 

Doel van de verwerking

 

AUHL verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken. 

 

Meer bepaald streeft AUHL volgende doelstellingen na:

 • het voeren van administratie m.b.t. klanten en deelnemers; 

 • event management, o.a. met inbegrip van het digitaal verzenden van uitnodiging, reminders, informatie en tickets;

 • het geven van opleidingen;

 • het uitvoeren van EVC- en PAT-procedures;

 • het organiseren van taaltesten;

 • het opstellen van documenten (bijv. jaarverslag);

 • de organisatie van adviesgroepen, werkgroepen, raden (bijv. studentenraad), feitelijke verenigingen (bijv. een koor), etc.

 • het communiceren rond diverse projecten (lerarenopleiding, STEM,...) in samenwerking met UHasselt en Hogeschool PXL, etc. 

 

Rechtsgrond van de verwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens door AUHL gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de klant/betrokkene;

 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;

 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AUHL, waaronder het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;

 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan AUHL onderworpen is te kunnen voldoen.

 

Delen van gegevens en doorgiften

 

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van AUHL, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer AUHL betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van AUHL te beschermen.

 

AUHL zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 

Bewaartermijn van de gegevens

 

De verzamelde persoonsgegevens zullen door AUHL worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op de diensten van AUHL. 

Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op de diensten van AUHL zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. 

Deze termijn zal AUHL de mogelijkheid geven om haar wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

 

 

Rechten van betrokkenen

 

AUHL zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

 • recht op inzage in zijn persoonsgegevens;

 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;

 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;

 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;

 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;

 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

 

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan AUHL op het e-mailadres privacy@auhl.be.

AUHL zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

 

Slotbepalingen

 

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

AUHL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

bottom of page