top of page

Onderwijsbeleid

Academisering

De associaties zijn het forum waar de voorbereiding naar één geïntegreerde hogeronderwijsruimte plaatsvindt. Vooropgesteld wordt een systeem dat de binariteit tussen professionele en academische bachelor- en masteropleidingen overstijgt en dat een continuüm inhoudt van niveau vijf (hoger beroepsonderwijs) tot en met acht (doctoraat) binnen de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur.

Binnen een geïntegreerde hogeronderwijsruimte bieden leerladders tussen de verschillende onderwijsniveaus en een doordachte invulling van voortgezette opleidingen en permanente vorming een uitgelezen kader voor levenslang leren. De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) werkt al sinds haar ontstaan aan overstapmogelijkheden tussen professionele en academische opleidingen. 

Een belangrijke troef van de AUHL is de sterke regionale inbedding van de beide instellingen (UHasselt en PXL), de eenvoudige structuur van de associatie en de inplanting in Hasselt en nabije omgeving.

De associatie investeert eveneens in het optimaliseren van de procedures voor erkenning van verworven competenties en kwalificaties om zo het levenslang leren te faciliteren.

  1. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie in verband met de toegang tot het hoger onderwijs, opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en nagaan van nieuwe opportuniteiten.

  2. Coördineren van en communiceren over de instroommogelijkheden door het verder optimaliseren van de procedures Erkenning Verworven Competenties (EVC), Procedure Afwijkende Toelating (PAT) en Taaltest en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de graduaatsopleidingen.

  3. Optimaliseren van doorstromingsmogelijkheden via schakeltrajecten en heroriënteringstrajecten met het oog op de maximale benutting van deze trajecten binnen de associatie, aangevuld met complementaire trajecten buiten de associatie, om geschikte opleidingstrajecten aan te bieden die aansluiten bij de mogelijkheden en aspiraties van onze studenten.

  4. Coördineren en aanbieden van een supplementair onderwijsgerelateerd professionaliseringsaanbod en het ondersteunen van onderwijsinnovatie.

  5. Afstemmen en delen van expertise tussen lerarenopleidingen van niveau 5, 6 en 7 voor transversale thema’s binnen de regio Limburg.

Academisering staat voor het tijdelijke proces dat ertoe geleid heeft dat de twee cycli opleidingen van de hogescholen evolueerden naar een academische opleiding die ingebed is in wetenschappelijk onderzoek, net zoals aan de universiteit. Hiertoe werd een onderzoeksomgeving uitgebouwd met de nodige investeringen in personeel en infrastructuur en werden de doelstellingen en het programma van de opleiding aangepast, zodat afgestudeerden beschikken over duidelijke onderzoekscompetenties.

In dit academiseringsproces was een belangrijke mijlpaal 1 oktober 2013, de datum waarop de academiserende opleidingen uit de hogescholen integreerden in de universiteit. In de volgende fase loopt de verdere uitbouw van onderzoek en de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs verder binnen de UHasselt.

De verdere academisering van de kunstenopleidingen, ondergebracht binnen de School of Arts, gebeurt in samenwerking tussen PXL en UHasselt door structurele inbedding van de kunstopleidingen in de faculteit architectuur en kunst.

Concrete doelen

bottom of page