top of page

Twintig jaar samenwerking

Associatiewerking is samenwerking

 

Het structuurdecreet, soms ook wel eens het BAMA-decreet genoemd, werd op 2 april 2003 in het Vlaamse parlement goedgekeurd en vormde de eerste stap van de Vlaamse concretisering van het Bolognaproces. Hiermee werd echter niet alleen de bachelor-masterstructuur in Vlaanderen ingevoerd. Ook de associaties vonden hierin hun oorsprong. Deze moesten de samenwerking tussen de hogescholen en de universiteiten mee vorm geven. De eerste complexe taak van de associatie was de integratie van de vroegere twee-cycli opleidingen, de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteit. In 2013 waren de voormalige hogeschoolopleidingen architectuur, interieurarchitectuur, kinesitherapie en industrieel ingenieurs deel van de Universiteit Hasselt.

De rol van de associaties in het bevorderen, verdiepen en verbreden van de samenwerking tussen universiteit en hogescholen was daarmee niet uitgespeeld, integendeel. Naast de contacten tussen de instellingen in de bestuursorganen zijn er heel wat advies-, stuur- en werkgroepen waarin de instellingen regelmatige en frequente contacten hebben. De samenwerking speelt zich af op veel vlakken, die in de Limburgse Associatie werden ingedeeld in vijf domeinen. Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de veelheid aan initiatieven, maar streeft geen volledigheid na.

 

Onderwijs

De associatie coördineert de instroommogelijkheden in het hoger onderwijs via de procedures Erkenning Verworven Competenties (EVC), Procedure Afwijkende Toelating (PAT) en de taaltest. De afwijkende toelating voor graduaatsopleidingen is een initiatief van de 5 Vlaamse associaties, die gezamenlijk een Vlaanderenbreed toelatingsonderzoek (www.toelatingsonderzoek.be) hebben ontworpen wat ze ook zelf beheren. Een opmerkelijke realisatie in de Limburgse associatie is de website www.studiepoort.be, die op een duidelijke en inzichtelijke manier de toelatingsvoorwaarden en alternatieve toegangsmogelijkheden zichtbaar maakt.

Een zeer belangrijk, misschien wel het belangrijkste aspect van de samenwerking tussen universiteit en hogeschool is de mogelijkheid van schakelen en heroriënteren. In samenwerking met de partnerinstellingen initieert AUHL jaarlijks een cijferanalyse voor het schakelen (van Hogeschool PXL naar UHasselt) en heroriënteren (van UHasselt naar Hogeschool PXL). Naast deze cijferanalyse, stemmen de partnerinstellingen ook de communicatie en doorverwijzing in verband met bestaande connecties met elkaar af tussen de betrokken departementen en faculteiten.

Een laatste aspect van de samenwerking op gebied van onderwijs dat we willen belichten is dat van de afstemming inzake lerarenopleiding tussen het departement PXL-Education van Hogeschool PXL en de lerarenopleiding/educatieve masters van UHasselt.

  • Jaarlijks loopt een social mediacampagne met testimonials van eigen, herkenbare studenten om de lerarenopleidingen binnen de AUHL en de website leraarinlimburg.be onder de aandacht te brengen tijdens de inschrijvingsperiode.

  • Inzake aanvangsbegeleiding organiseren beide instellingen gezamenlijk het LENA- traject: vormingssessies voor aanvangsbegeleiders en mentoren. Daarnaast is er een lerend netwerk en een aanbod van een coachingstraject op de werkvloer.  

  • Veel gezamenlijke inspanningen werden ook gedaan op het gebied van STEM-onderwijs. Het startpunt daarvan was het ontwikkelen van een eigen visie op STEM en dit onderbrengen in een visueel model: het STEMOOV-model. Dat is intussen ingebed in de lerarenopleidingen van beide partnerinstellingen en wordt gedissemineerd via de STEMOOV-website. De AUHL is ook partner in het Vlaamse project iSTEM, en organiseert samen met de partnerinstellingen de jaarlijkse STEM-inspiratiedag voor leerkrachten. Sinds 2021 worden alle STEM-inspanningen bovendien gebundeld in het “STEM portaal Limburg”.

 

Onderzoek, innovatie en dienstverlening

 

In het domein ‘onderzoek, innovatie & dienstverlening’ zien de beide partnerinstellingen elkaar als complementair en kiezen ervoor om dit vanuit Tech Transfer Office te laten coördineren. Het thema onderzoek werd vanuit het verleden sterk ingevuld vanuit de universiteiten, maar vermits de hogescholen de laatste jaren sterk inzetten op toegepast onderzoek zien we een groeiende nood aan structurele afstemming rond onderzoek, innovatie en dienstverlening.

Concreet is er samenwerking in het onderzoek in de kunsten, en voorziet UHasselt vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds jaarlijks gedeeltelijke cofinanciering voor één excellente aanvraag van een PXL-onderzoeker die reeds een substantieel onderzoeksparcours heeft afgelegd binnen PWO-projecten of extern gefinancierde onderzoeksprojecten.

 

Op het gebied van dienstverlening en valorisatie rolt de UHasselt haar visie en missie als ‘civic university’ verder uit, in nauwe samenwerking met Hogeschool PXL, die vanuit haar missie via PXL-Research inzet op onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en daarbij haar onderzoeksresultaten maximaal wenst te valoriseren. Qua organisatie worden de kennistransferactiviteiten binnen de associatie concreet ondersteund door een centrale Tech Transfer Office aan de UHasselt en door business developers binnen de onderzoeksdomeinen, in structurele wisselwerking met PXL-Research.

 

Studenten

De Limburgse Associatie heeft een eigen studentenraad, naast die van de UHasselt en van Hogeschool PXL. Die kan concrete initiatieven nemen, waarvan de Student Hotspot als plek voor en door studenten wel een zeer tastbaar voorbeeld is.

Student Hotspot is een digitaal en fysiek info- en coördinatiepunt voor studenten en mensen die in contact willen komen met studenten. Studenten, engagement en vrije tijd staan centraal. Student Hotspot is uitgebouwd op basis van een 4-tal functies: informatie voor en door studenten (wat er te doen is in Hasselt en omgeving), studentendienstverlening (tweedehandsboeken, bijlessen, huuradvies, bedrijfsprojecten, support voor internationale studenten...), gebruik van diverse ruimtes (ontspannen, studeren, vergaderen...) en studentenjobs/vrijwilligerswerk.

Daarnaast werkt de studentenraad met werkgroepen aan thema’s als huisvesting, studentenplekken (in Hasselt en Diepenbeek) en mobiliteit. Voor elk topic werd een werkgroep opgestart.

Andere thema’s waarin een associatiewerking met en voor studenten bestaat zijn studentensport, cultuur en studentenvoorzieningen als huisvesting, en duurzame mobiliteit. Ook initiatieven om ondernemerschap bij studenten te stimuleren en te ondersteunen worden gezamenlijk uitgebouwd, onder de noemer StudentStartUP.

 

 

Werking met externe actoren

 

Voor AUHL zijn een aantal externe actoren van cruciaal belang. Er zijn bijvoorbeeld de stad Hasselt, provincie Limburg en andere (eu)regionale overheden die gezamenlijk benaderd worden.

Zeer belangrijk zijn zonder twijfel de secundaire scholen in de ruime regio Limburg.

  • De Proefdagen zijn een specifiek Limburgs concept waarbij laatstejaarsleerlingen tijdens de schooluren en dus in samenwerking met de scholen kunnen kennismaken met de opleidingen van zowel de UHasselt als van Hogeschool PXL via proeflessen.

  • Er werd in samenwerking met de Leuvense Associatie een online platform voor studiekeuzevoorlichting ontwikkeld, dat ook na corona verder blijft functioneren tijdens de ouderinfoavonden of studiekeuzeavonden van de scholen.

 

De samenwerking met de Stad Hasselt situeert zich voor AUHL voornamelijk op vlak van de digitale assistentie, waarbij Hasselaars door studenten worden ondersteund bij digitale hulpvragen  en Hasselt studentenstad.

 

 

Andere overkoepelende samenwerkingsthema’s

Voor sommige thema’s werken de associatiepartners vrijwillig samen (bijvoorbeeld duurzaamheid, diversiteit, internationalisering, innovatieve projecten, …) of worden ze hiertoe aangezet vanuit decretale verplichtingen (wetenschapscommunicatie en infrastructuur).

Voor wetenschapscommunicatie sluit de Vlaamse overheid vierjaarlijkse convenanten af met de associatie. Die ontvangt subsidies waarmee een aantal initiatieven kunnen worden uitgevoerd, waarvan de Dag van de Wetenschap en de Wetenschapscafés of Science Pubs zeker een belletje doen rinkelen.

De AUHL stopt jaarlijks ook heel wat energie in communicatie en netwerking.

  • De academische openingszitting die jaarlijks door de AUHL wordt georganiseerd is het ontmoetings- en uitwisselingsmoment bij uitstek voor personeelsleden en studenten van beide instellingen.

  • De AUHL neemt deel aan diverse externe overlegfora: kabinet, VLIR, VLHORA, VLUHR, VLOR en  andere relevante actoren op Vlaams en (eu)regionaal niveau.

  • Op Vlaams niveau is de AUHL ook vertegenwoordigd in de Scriptieprijs, en vaardigt twee juryleden af voor de Bachelorprijs, een deelprijs van de Scriptieprijs.     
     

Ook internationalisering is een dankbaar gebied voor samenwerking tussen de instellingen, waarvoor de nieuwe Associatieve Stuurgroep mede een motor vormt.
 

Op het gebied van diversiteit werken de instellingen onder meer via de werkgroep Diversiteit en Inclusie van AUHL samen aan de verdere uitbouw van een diversiteitsbeleid met het oog op het dichten van de diversiteitskloof bij instroom/doorstroom en de democratisering van het hoger onderwijs.


Ook op het vlak van duurzaamheid worden initiatieven genomen, en infrastructuur- en mobiliteitsvraagstukken worden onderling afgestemd.

bottom of page